Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедура за директно предоставяне BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора – 27.11.2020 г.

Техническото и финансовото изпълнение на проекта се реализира чрез детските градини и училищата, избрани да участват в проектните дейности съгласно Механизъм за подбор на държавни и общински детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, и утвърдени със Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката. Заповедта може да се актуализира при необходимост с оглед достигане на индикаторите по проекта. 

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.
Специфичните цели на проекта са:

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детските градини и училищата по проекта чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование;

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Целевите групи по проекта са:

1. деца и ученици със специални образователни потребности;

2. деца и ученици с хронични заболявания;

3. деца и ученици в риск;

4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта;

5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата, включени в изпълнението на дейностите по проекта;

6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;
Лицата по ал. 1, които участват в проектните дейности и за които са предвидени конкретни разходи, попълват Карта за участие съгласно Приложение № 1.

Основните дейности по проекта осигуряват подкрепа на:

1. образователната система – чрез дейност 1. „Разработване и прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици“ и дейност 2. „Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби“;

2. детските градини и училищата – чрез дейност 3. „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ и дейност 4. „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения “;

3. децата и учениците – чрез дейност 5. „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта“ и дейност 6. „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта“.

Отчитането на проектните дейности се осъществява в разработена за целите на проекта информационна система.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Карта за участие   

Раздел І. Информация за Вас, подателя на информацията (вижте указанията на стр. 3-4)
1. Трите Ви имена:
   
2. Вашето ЕГН:3. Вашият пол:
мъжжена
          
4. Вашият настоящ адрес(област, община, населено място – град/село, ул. …):4a. Телефон за контакт:4б. Електронна поща
    
5. Към коя от групите се причислявахте при влизане в проекта?(Само един възможен отговор)
ЗаетиБезработниНеактивни
Заето лицеСамостоятелно заето лицеДо 6 месецаНад 6 месецаНад 12 месецаНеактивенНеангажиран с образование или обучение
6.  Попадате ли в някоя от тези групи в неравностойно положение ? (Възможен е повече от един отговор)
МалцинстваХора с уврежданияМигрантиУчастници с произход от друга държаваБездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняванеДруги хора в неравностойно положение, моля уточнете
ромидруги
 
7.  Попадате ли в някоя от тези категории домакинства ? (Възможен е повече от един отговор)
участници, които живеят в безработни домакинстваучастници, които живеят в безработни домакинства с деца на издръжкаучастници, които живеят в едночленно домакинство с деца на издръжка
Съгласен/съгласна съм данните за расов или етнически произход да бъдат обработвани      …………………………..
(декларация съгласно чл. 5, ал. 2,т. 2 от Закона за защита на личните данни)                             (подпис)
8. С какво завършено образование сте ?
Нямам
(без образование)
Начално или основно образованиеСредно образование
(СОУ, гимназия, професионална гимназия, техникум и т.н.)
Следгимназиално
(професионално обучение с прием след средното образование – ІV степен)
Висше образование
Раздел ІІ. Информация за Вашето участие
9.  На коя дата стартира Вашето участие ?10. В кое населено място се провежда участието Ви ?
(област, община, населено място – град/село):
денмесецгодина 
   
11. В каква дейност участвате?
Потребител на услугаПредоставящ услуга
Раздел ІІІ. Информация при напускане на проекта
12.  На коя дата приключи Вашето участие ?
денмесецгодина 
   
13.  Как приключи Вашето участие ?
Участвах до планирания край на дейноститеНе успях да участвам до планирания край на дейностите
14.  Ако сте отпаднали преди планирания край на дейностите, каква беше причината това да се случи ?
Получих предложение за работаНямах възможност да продължа участие поради лични причиниПолучих предложение за продължаване на образование/обучениеДруго (моля посочете)
 
15.  Ако сте приключили участието си в проекта за целия му период, какво се случи с Вас след приключване на участието Ви ? (възможен е повече от един отговор)
Търся работаПолучих квалификацияПолучих предложение за работаПолучих предложение за образованиеПолучих предложение за обучениеПродължавам своето образование/ обучениеЗает съм при същия работодателЗает съм при друг работодателСамостоятелно зает съм

Дата на попълване : ………………                                          Подпис на участника : …………………………..

Приложение № 2 към чл. 25, ал. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за информираност и съгласие 

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………….……….,
                    (име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето
с адрес: ………..………………………………………………………………,телефон: …………………
В качеството ми на родител/настойник/попечител/представител на детето/ лице, което полага грижи за детето (излишното се зачертава) на ……………….……………………………………………………
(име, презиме, фамилия на детето/ученика)
дете/ученик/чка в
Детска градина…………………………………………………………………………………………………………
Училище: ……………………………………………………………………………………………………
гр./с……………………………………общ.………………..….област ………………………….………,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,
 Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Съгласието си да се извърши оценка на образователните потребности на сина ми/дъщеря ми от екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището, както и да бъде включен/а в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.
2. Запознат/а съм с целта на обработка на личните данни на сина ми/дъщеря ми (трите имена, данни за контакт, ЕГН, данни за образование/завършен етап, данни за предоставена допълнителна подкрепа и/или други данни, изискуеми по силата на закон), а именно:
– за  участие в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие;
– за целите на изпълнението, мониторинга, отчитането на дейностите и оценката на проекта съгласно чл. 125, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 и Приложение № 1 към Регламент (ЕС) № 1304/2013 и в съответствие с приложимите нормативни актове.

3. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство.
4. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган.
5. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря ми, съм:
Съгласен/Не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в дейностите по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Съгласен съм/Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел публичност на проекта.

Подпис на родителя: …………………….                        Дата: ……………………………….

Приложение № 3 към чл. 34, ал. 5 и чл. 70, ал. 5, т. 1

За участието си в групите учениците и техните родители попълват следните документи:

Приложение № 1 Карта за участие – Изтегли

Приложение № 2 – Декларация за информираност и съгласие – Изтегли

Проект Подкрепа за приобщаващо образование – Изтегли

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *