Месец: ноември 2023

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедура за директно предоставяне BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от…

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския…