За училището

ОУ „Хр.Смирненски“ е общинско, неспециализирано, основно, средищно училище.

Основното образование в училище се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален.

През учебната 2023/2024 година в училище се обучават 415 ученици от I до VII клас, разпределени в 19 паралелки – 11 в начален етап и 8 в прогимназиален етап под ръководството на 43 учители.

Обучението се осъществява на една смяна за всички класове.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Европейско качество на образованието чрез равен достъп до образование, качествено обучение за провокиране на мисленето и самостоятелността, извеждане като приоритетна задача усъвършенстване овладяването на българския език за развитие на учениковата личност и превръщане на училището в желана територия на учениците.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО:

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището и изпълнение на дейностите от Националната програма за развитие на училищното образование.

2. Повишаване на езиковите и социални компетентности на учениците и умения за учене;

3. Квалификационно – методически форми на работа, които залагат на обмен на добри практики и практическо приложение;

4. Подготовка на педагогическите специалисти за индивидуална работа с учениците и повишаване на учебните резултати;

5. Демократизиране на отношенията в училище чрез делегиране права и персонална обвързаност на учители, ученици и родители при осъществяване на образователните промени. Подобряване на самоуправлението в ученическите колективи.

6. Привличане на родителите като партнъори в провеждането на интеграционните политики;

7. Прозрачност на управлението, предвидимост на развитието и стабилност на решенията чрез включване на обществеността в решаване задачите на училището.

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО, ПОДЧИНЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ:осигуряване на равен достъп и качествено образование на учениците за достигане на европейските стандарти;насърчаване и повишаване на грамотността;подобряване на мотивацията за учене, участието на учениците в урочната работа и поставяне на ученика в центъра на образователните ситуации;провеждане на извънкласни дейности, занимания по интереси за организиран отдих и спорт, съчетани с традициите на отделните етнически групи;ефективно прилагане на ИКТ в образованието на учениците;намаляване до минимум преждевременно напусналите училище ученици;образователна интеграция на ученици от етнически малцинства;утвърждаване на ученическото самоуправление за подобряване на реда и дисциплината в училище;демократизиране взаимоотношенията учител-ученик и поставяне на ученика в центъра на учебно-възпитателна работа, осигуряваща цялостното развитие на учениковата личност;разширяване и обогатяване на дейностите по гражданско, здравно и естетическо образование и възпитание на учениците;обогатяване на училищния живот;развитие на педагогическите кадри;

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:

А. Интерактивно и с практическа приложимост обучение по всеки учебен предмет чрез творческата дейност на учителя и поставяне на учениковата личност в центъра на образователно-възпитателния процес – създаване на портфолио на учителя и ученика;
Б. Усъвършенстване работата по овладяване на българския книжовен език в образователно-възпитателния процес;
В. Развиване и усъвършенстване системата за вътрешно и външно оценяване;
Г. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие – гражданско, здравно и екологично възпитание  за предотвратяване на агресията;
Д. Работа в мултикултурна среда и превенция на отпадащите ученици;
Е. Оказване на обща и допълнителна подкрепа на учениците;
Ж. Подобряване на реда и дисциплината в училище чрез делегиране на права и отговорности на учениците и участието им в ученическото самоуправление;
З. Работа по проекти;
И. Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти;

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

1. Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ .

2. Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

3. НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст“, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и класове в училище и учениците от І – ІV клас“;

4. Европейска схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, финансирана от ДФ Земеделие с подкрепата на ЕС за учениците от начален етап;

5. Изпълнение на проект по национална програма ПМС № 129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за 2020 г