Прием на ученици

1Наименование на административната услугаПриемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
2Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149
3Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.Директорът на училището
ул. „Васил Левски“ 17
тел. 0864 2 27 68
e-mail: ou_smirnenski.dulovo@abv.bg
4Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.
Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.
Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.
Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
1. дете с трайни увреждания над 50 %;
2. дете с един или двама починали родители;
3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. дете от семейство с повече от две деца;
6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.
Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.
5Начини на заявяване на услугата.Лично или чрез пълномощник
6Информация за предоставяне на услугата по електронен пътou_smirnenski.dulovo@abv.bg
7Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.безсрочно
8Такси или цениНе се дължат такси
9Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугатаОбщинска администрация
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката
10Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.Отказът за записване се обжалва по реда на АПК
11Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.ou_smirnenski.dulovo@abv.bg
12Начини на получаване на резултата от услугата.Лично или чрез пълномощник
   
1Наименование на административната услугаПриемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
2Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149
3Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.Директорът на училището
ул. „Васил Левски“ 17
тел. 0864 2 27 68
e-mail: ou_smirnenski.dulovo@abv.bg
4Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в пети клас по образец изготвен от училището.
Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.
Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.
Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.
5Начини на заявяване на услугата.Лично или чрез пълномощник
6Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.http://www.ruobg.com/
http://smirnenski.bg/priem.html – обявени свободни места за паралелките
7Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.За съответната учебна година
8Такси или цениНе се дължат такси
9Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката
10Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугатаОтказът за записване се обжалва по реда на АПК
11Електронен адрес за предложения във връзка с услугатаou_smirnenski.dulovo@abv.bg
12Начини на получаване на резултата от услугатаЛично или чрез пълномощник

Заявление прием в 1 клас

Заявление за прием в 5 клас

Заявление за прием в клас