Преместване на ученици в други училища или в чужбина

1Наименование на административната услугаПреместване на ученици в държавните и в общинските училища
2Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147 и чл. 148.
3Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.Директорът на училището
ул. „Васил Левски“ 17
тел. 0864 2 27 68
e-mail: ou_smirnenski.dulovo@abv.bg
4Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.
До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.
До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.
Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване
5Начини на заявяване на услугата.Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата
6Информация за предоставяне на услугата по електронен пътou_smirnenski.dulovo@abv.bg
7Такси или цениНе се дължат такси
8Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугатаРегионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката
9Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугатаОтказът за записване се обжалва по реда на АПК
10Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.ou_smirnenski.dulovo@abv.bg
11Начини на получаване на резултата от услугата.Лично или чрез пълномощник

Заявление за удостоверение за преместване в друго училище

Заявление за отписване от училище порази заминаване в чужбина