НовиниНовини / Проекти / Твоят час

 

 

От началото на 2016/2017 г ОУ „Христо Смирненски” работи по Проект "Твоят час" - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Основните дейности по проекта са:

1. Разработване и изпълнение на училищни програми „Твоят час“, включващи: училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците? дейности за преодоляване на обучителни затруднения; дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците? участие в междуучилищни дейности? работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците?

2. Създаване на модел за обществен мониторинг с участието на родителите на учениците?
3. Информиране и публичност?
4. Организация и управление на проекта.
За 2017/2018 учебна година след проучване потребностите на учениците и техните интереси, в ОУ „Христо Смирненски” са изградени 5 групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците и 10 групи за извънкласни дейности за занимания по интереси.


Списък с извънкласни дейности в ОУ „Христо Смирненски” за учебната 2017/2018 г.:

Тип занимание

Име на дейността

Клас

Брой ученици

Ръководител

 

Преодоляване на обучителни затруднения
80 ч за годината

Аз обичам да чета и пиша

ІІ а клас

10

Айшегюл Осман

Богатството на българския език

ІV б клас

10

Гергана Георгиева

Математика

V  клас

9

Мариана Михова

Мога да чета и пиша

ІV в клас

9

Красимира Стойчева

По-грамотни заедно

ІV а клас

10

Росица Димитрова

Общо:

 

5 групи

48 у-ци

 

 

 

Дейности
по интереси

70 ч за годината

Гражданско образование

V – VІІ клас

22

Марийка Великова

Дигитални умения и роботика

V – VІІ клас

18

Гюлджихан Салим

Емоционална интелигентност

І – ІІ клас

25

Петя Стоянова

Клуб „Здраве“

V – VІІ клас

19

Лилия Ангелова

Клуб „Творчество и красота“

V – VІІ клас

19

Софка Ангелова

Компютърен свят

ІІІ – ІV клас

20

Гюлджихан Салим

Математически свят

ІІІ  клас

19

Дочка Матева

Покажи ми как се чувстваш

І – ІІ клас

25

Петя Стоянова

Смирненски - Волей

VІ – VІІ клас

19

Иван Димитров

Фолклорът в училище

ІІ – ІV клас

20

Зевджие Караилиева

Общо:

 

10 групи

206 у-ци

 

 

Желанията на учениците за участие в занимания по интереси се идентифицират с анкетно проучване чрез анкетна карта  - Приложение № 4 от  Инструкцията за  изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
            Обобщената информация за желанията на учениците се въвежда в електронната платформа в срок до 25 септември 2017 г.
Потребностите на учениците за включването им в дейности за преодоляване на обучителни затруднения се идентифицират с проучване чрез индивидуална образователна карта (Приложение № 5, раздел А и Б от Инструкцията за  изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
Директорът на училището организира анкетно проучване чрез попълване на раздел А и Б от индивидуалната образователна карта за всеки ученик.
Учениците се включват в групите за извънкласни дейности след попълване на заявление и декларация за информирано съгласие (Приложение № 2) до 19.10. за учебната 2016/2017 г и до 02.10. за учебната 2017/2018.

Приложение 2

Приложение 4

Приложение 5

http://tvoiatchas.mon.bg/

 

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

 

2017/2018 учебна година

 

Публична изява на Клуб „Творчество и красота”

В периода 20 - 22.12.2017 г. в училище бе организиран традиционния Коледен благотворителен базар, за който участниците в Клуб „Творчество и красота” в продължение на 18 учебни часа изработиха коледни картички, гирлянди, украшения, сувенири, елхички, сурвакници и др., като вложиха своето умение, желание, креативност и старание.
Всички изработени предмети бяха закупени на Коледния базар, а със събраните средства  подпомогнахме ученици в неравностойно положение така помогнахме за общата кауза. Участниците в Клуб „Творчество и красота” бяха удовлетворени от постигнатите резултати.

 

2016/2017 учебна година

 

На 05.06. се състоя дискусия: Провалът може ли да е прекрасен? – публична изява на клуб „Как да общуваме”.  Целта на изявата бе учениците сами да стигнат до истината , че всеки един провал е стъпка по пътя към целта. С различни примери от ежедневието, образованието, живота, учениците сами се убедиха, че винаги е по – добре да опиташ и да не успееш, отколкото изобщо да не опиташ и че успехът след поредица от неуспехи е наистина прекрасен. Гости на публичната изява бяха учители на участниците, които с радост се включиха и обогатиха дискусията.

 

На 06.06.2017 г участниците в групата по интереси „Компютърен свят” представиха презентации за проектите, по които работиха през учебната година.

 

Публичната изява на Клуб „Как да общуваме?” на 07.06.2017г.  протече под формата на дебат. Стаята превърнахме в съдебна зала, а участниците разделихме на три отбора:
Първи отбор – Защитници
Втори отбор – Обвинение
Трети отбор – Заседатели
По време на съдебното дело беше изложен солиден доказателствен материал, засягащ сериозни екзистенциални въпроси. Научихме как се разбира, че даден човек те лъже, кой лъжа наричаме „благородна“, защо ни е неприятно, когато лъжем или ни лъжат, възможно ли е да лъжеш и да правиш добро. Оспорвано дело, но въпреки колебанията, съдебните заседатели отсъдиха в полза на Защитата. За публика този път поканихме ученици от училището, в които темата за лъжата предизвика интерес.

 

Публичната изява на клуб „Гражданско образование” на 8 и 9.06.2017 г бе завършек на дейността на групата през учебната година. Присъстваха гости, родители на участниците, учители, съученици.Всички те научиха за историята на етносите, традициите, обичаи, декларация за правата на човека и историята за нейното създаване.

 

Клуб «Тенис на маса» организира турнир между ученици, родители и учители.

 

Публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения «БЕЛ – 7 клас» бе под надслов «Ние всички сме артисти». Учениците се конкурираха , разказвайки забавни истории, или рецитирайки стихове. Жури оцени учеастниците според добра дикция, правилен подбор на текст, художествено изпълнение, артистичност, емоционалност.