Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

От м. май 2019 г ОУ „Христо Смирненски“ работи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Основната цел на проекта е насочена към:
1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;
2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на
знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави
начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.
Специфичните цели на проекта са:
1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;
2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти
за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;
3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;
5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.
Целевите групи по проекта са:
1. ученици в риск от отпадане от училище;
2. ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование и ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
3. педагогически специалисти;
4. родители и други заинтересовани страни (представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).
Основните дейности по проекта са:
1. изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа;
2. организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа;
3. осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети;
4. дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците;
5. участие в междуучилищни дейности. Отделното училище ще може да инициира изготвянето на междуучилищна програма, да се включва в такава предложена от друго(и) училище(а) или да се присъедини към дейности, чиято реализация е вече стартирала.
За учебната 2020/2021 година в ОУ "Христо Смирненски" са сформирани следните групи за допълнително обучение по БЕЛ и Математика:

 

Групи за допълнителна работа

Брой участници

Ръководител на група

Времеви график

ден

брой часове

час

стая

1

I а клас – БЕЛ

5

Айшегюл Осман

понеделник

1

12.10-12.45

101

сряда

1

12.10-12.45

101

2

I а клас – Математика

5

Айшегюл Осман

вторник

1

12.10-12.45

101

сряда

1

11.25-12.00

101

3

I б клас – БЕЛ

5

Гергана Георгиева

сряда

2

11.20-12.35

102

4

I б клас – Математика

5

Гергана Георгиева

вторник

1

12.05-12.40

102

четвъртък

1

12.05-12.40

102

5

I в клас - БЕЛ

6

Гълман Апти

понеделник

1

12.10-12.45

102

сряда

1

11.25-12.00

Библ.

6

I в клас - Математика

6

Гълман Апти

вторник

1

12.10-12.45

Т

сряда

1

12.10-12.45

Библ.

7

II а клас – БЕЛ

6

Дочка Матева

вторник

1

12.10-12.45

Библ.

сряда

1

12.10-12.45

Библ.

8

II а клас – Математика

6

Дочка Матева

четвъртък

1

12.10-12.45

Библ.

петък

1

12.10-12.45

Библ.

9

II б клас – БЕЛ

6

Снежана Игнатова

понеделник

1

12.05-12.40

203

вторник

1

12.05-12.40

203

10

II б клас – Математика

6

Снежана Игнатова

сряда

1

12.05-12.40

203

петък

1

12.05-12.40

Т

11

II в клас - БЕЛ

6

Снежанка Георгиева

понеделник

1

12.05-12.40

204

вторник

1

12.05-12.40

204

12

II в клас - Математика

6

Снежанка Георгиева

сряда

1

12.05-12.40

204

петък

1

12.05-12.40

204

13

III а клас – БЕЛ

6

Росица Димитрова

сряда

1

15.20-16.00

К3

четвъртък

1

16.00-16.40

К3

14

III а клас – Математика

6

Росица Димитрова

сряда

1

16.00-16.40

К3

четвъртък

1

15.20-16.00

К3

15

III б клас – БЕЛ

6

Красимира Стойчева

понеделник

1

12.30-13.10

Т

вторник

1

15.20-16.00

К3

16

III б клас – Математика

6

Красимира Стойчева

вторник

1

16.00-16.40

К3

четвъртък

1

15.20-16.00

К3

17

IV а клас – БЕЛ

6

Минка Грънчарова

сряда

1

12.30-13.10

207

вторник

1

15.20-16.00

209

18

IV а клас – Математика

5

Минка Грънчарова

вторник

1

16.00-16.40

209

сряда

1

15.20-16.00

209

19

IVб  клас – БЕЛ

5

Светла Георгиева

вторник

1

15.20-16.00

К1

четвъртък

1

15.20-16.00

К1

20

IVб  клас – Математика

6

Светла Георгиева

вторник

1

16.00-16.40

К1

четвъртък

1

16.00-16.40

К1

21

IV в клас – БЕЛ

6

Мерал Кьосева

понеделник

1

15.20-16.00

Т

вторник

1

16.00-16.40

Т

22

IV в клас – Математика

6

Мерал Кьосева

понеделник

1

16.00-16.40

Т

вторник

1

15.20-16.00

Т

23

V клас – БЕЛ

8

Магдалена Иванова

сряда

2

13.05-14.25

К1

24

V клас – Математика

7

Гюлер Якуб

вторник

2

13.05-14.25

К1

25

VI клас – БЕЛ

6

Радка Карарадова

вторник

1

13.30-14.10

К3

четвъртък

1

13.30-14.10

К3

26

VI клас – Математика

6

Гюлджихан Салим

четвъртък

1

13.10-13.50

КК

петък

1

13.10-13.50

КК

27

VII клас – БЕЛ

6

Яна Байнова

понеделник

1

13.50-14.30

К1

сряда

1

13.10-13.50

К1

28

VII клас – Математика

6

Росица Костадинова

понеделник

1

13.50-14.30

201

четвъртък

1

13.10-13.50

201

 

За участието си в групите учениците и техните родители попълват следните документи:

Приложение № 1 Карта за участие - Изтегли

Приложение № 2 - Индивидуална карта на ученика - Изтегли

Приложение № 3 - Декларация за информираност и съгласие - Изтегли