Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедура за директно предоставяне BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора – 27.11.2020 г.

Техническото и финансовото изпълнение на проекта се реализира чрез детските градини и училищата, избрани да участват в проектните дейности съгласно Механизъм за подбор на държавни и общински детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, и утвърдени със Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката. Заповедта може да се актуализира при необходимост с оглед достигане на индикаторите по проекта. 

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.
Специфичните цели на проекта са:

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детските градини и училищата по проекта чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование;

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Целевите групи по проекта са:

1. деца и ученици със специални образователни потребности;

2. деца и ученици с хронични заболявания;

3. деца и ученици в риск;

4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта;

5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата, включени в изпълнението на дейностите по проекта;

6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;
Лицата по ал. 1, които участват в проектните дейности и за които са предвидени конкретни разходи, попълват Карта за участие съгласно Приложение № 1.

Основните дейности по проекта осигуряват подкрепа на:

1. образователната система – чрез дейност 1. „Разработване и прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици“ и дейност 2. „Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби“;

2. детските градини и училищата – чрез дейност 3. „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ и дейност 4. „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения “;

3. децата и учениците – чрез дейност 5. „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта“ и дейност 6. „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта“.

Отчитането на проектните дейности се осъществява в разработена за целите на проекта информационна система.

   

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Карта за участие   

Раздел І. Информация за Вас, подателя на информацията (вижте указанията на стр. 3-4)

1. Трите Ви имена:

 

 

 

2. Вашето ЕГН:

3. Вашият пол:

мъж

жена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вашият настоящ адрес(област, община, населено място – град/село, ул. …):

4a. Телефон за контакт:

4б. Електронна поща

 

 

 

 

5. Към коя от групите се причислявахте при влизане в проекта?(Само един възможен отговор)

Заети

Безработни

Неактивни

Заето лице

Самостоятелно заето лице

До 6 месеца

Над 6 месеца

Над 12 месеца

Неактивен

Неангажиран с образование или обучение

6.  Попадате ли в някоя от тези групи в неравностойно положение ? (Възможен е повече от един отговор)

Малцинства

Хора с увреждания

Мигранти

Участници с произход от друга държава

Бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване

Други хора в неравностойно положение, моля уточнете

роми

други

 

7.  Попадате ли в някоя от тези категории домакинства ? (Възможен е повече от един отговор)

участници, които живеят в безработни домакинства

участници, които живеят в безработни домакинства с деца на издръжка

участници, които живеят в едночленно домакинство с деца на издръжка

Съгласен/съгласна съм данните за расов или етнически произход да бъдат обработвани      ................................
(декларация съгласно чл. 5, ал. 2,т. 2 от Закона за защита на личните данни)                             (подпис)

8. С какво завършено образование сте ?

Нямам
(без образование)

Начално или основно образование

Средно образование
(СОУ, гимназия, професионална гимназия, техникум и т.н.)

Следгимназиално
(професионално обучение с прием след средното образование – ІV степен)

Висше образование

 

Раздел ІІ. Информация за Вашето участие

9.  На коя дата стартира Вашето участие ?

10. В кое населено място се провежда участието Ви ?
(област, община, населено място – град/село):

ден

месец

година

 

 

 

 

11. В каква дейност участвате?

Потребител на услуга

Предоставящ услуга

Раздел ІІІ. Информация при напускане на проекта

12.  На коя дата приключи Вашето участие ?

ден

месец

година

 

 

 

 

13.  Как приключи Вашето участие ?

Участвах до планирания край на дейностите

Не успях да участвам до планирания край на дейностите

14.  Ако сте отпаднали преди планирания край на дейностите, каква беше причината това да се случи ?

Получих предложение за работа

Нямах възможност да продължа участие поради лични причини

Получих предложение за продължаване на образование/обучение

Друго (моля посочете)

 

15.  Ако сте приключили участието си в проекта за целия му период, какво се случи с Вас след приключване на участието Ви ? (възможен е повече от един отговор)

Търся работа

Получих квалификация

Получих предложение за работа

Получих предложение за образование

Получих предложение за обучение

Продължавам своето образование/ обучение

Зает съм при същия работодател

Зает съм при друг работодател

Самостоятелно зает съм

 

Дата на попълване : ………………                                          Подпис на участника : ................................

 

 

Приложение № 2 към чл. 25, ал. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за информираност и съгласие 

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………….……….,
                    (име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето
с адрес: ………..………………………………………………………………,телефон: …………………
В качеството ми на родител/настойник/попечител/представител на детето/ лице, което полага грижи за детето (излишното се зачертава) на ……………….…………………………………...………………
(име, презиме, фамилия на детето/ученика)
дете/ученик/чка в
Детска градина…………………………………………………………………………………………………………
Училище: ……………………………………………………………………………………………………
гр./с……………………………………общ.………………..….област ………………………….………,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,
 Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Съгласието си да се извърши оценка на образователните потребности на сина ми/дъщеря ми от екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището, както и да бъде включен/а в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.
2. Запознат/а съм с целта на обработка на личните данни на сина ми/дъщеря ми (трите имена, данни за контакт, ЕГН, данни за образование/завършен етап, данни за предоставена допълнителна подкрепа и/или други данни, изискуеми по силата на закон), а именно:
- за  участие в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие;
- за целите на изпълнението, мониторинга, отчитането на дейностите и оценката на проекта съгласно чл. 125, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 и Приложение № 1 към Регламент (ЕС) № 1304/2013 и в съответствие с приложимите нормативни актове.

3. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство.
4. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган.
5. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря ми, съм:
Съгласен/Не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в дейностите по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Съгласен съм/Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел публичност на проекта.

 

Подпис на родителя: …………………….                        Дата: ……………………………….

           

Приложение № 3 към чл. 34, ал. 5 и чл. 70, ал. 5, т. 1


За участието си в групите учениците и техните родители попълват следните документи:

Приложение № 1 Карта за участие - Изтегли

Приложение № 2 - Декларация за информираност и съгласие - Изтегли

Проект Подкрепа за приобщаващо образование - Изтегли