Проект BG05M2OP001-2.012-0001
 "Образование за утрешния ден"


Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

ДЕЙНОСТ 6 - Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
За изпълнение на дейността се сформират два вида клубове по интереси:

1. За допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас;

2. За компютърно моделиране/кодиране, в които могат да се включат ученици от V до XII клас.

       Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започва от 10.12.2019 година.
Сформирането на клубовете по интереси по компютърно моделиране/кодиране ще започне през учебната 2020/2021 г. след като учителите преминат обучение по т. 3. 3. от дейност III по проекта.
Дейността се реализира под формата на клубове за дигитална компетентност, които се сформират в училищата на база на ниво на компетентност на учениците. Нивото на компетентност включва следните пет области, включени в анкетна карта (Приложение 3):

1. Грамотност за данни и информация

1.1.  Преглеждане, търсене и филтриране на информация
1.2.  Определяне на потребност от информация
1.3.  Оценяване на информация
1.4.  Съхраняване и извличане на информация

2. Създаване на дигитално съдържание

2.1.  Разработване на съдържание
2.2.  Интегриране и преработване на информация
2.3.  Авторски права и лицензи
2.4.  Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти
2.5. Програмиране

3. Комуникация и сътрудничество

3.1.  Взаимодействие чрез технологии
3.2.  Споделяне на информация и съдържание
3.3.  Участие в онлайн гражданско общество
3.4.  Сътрудничество чрез дигитални канали
3.5.  Етични правила
3.6.  Управление на дигиталната идентичност

4. Решаване на проблеми

4.1.  Решаване на технически проблеми
4.2.  Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии
4.3.  Предлагане на технологични решения на конкретен проблем
4.4. Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност

5. Информационна сигурност

5.1.  Защита на устройствата
5.2.  Защита на данните и дигиталната идентичност
5.3.  Защита на здравето
5.4.  Защита на природата


След идентифициране интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности и оценява степента на усвоените дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетна карта (Приложение 3), за да извърши разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности, а именно - основно, самостоятелно, свободно и специализирано, в ОУ "Христо Смирненски" сформирахме две групи:

I. Клуб по интереси "Стъпка по стъпка в света на компютрите" за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с 22 ученици от 1 - 4 клас, с ръководител Айшегюл Осман – старши учител начален етап с квалификация учител по Компютърно моделиране.

ІІ. Клуб по интереси "В света на компютърните технологии" за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови – 1 група с 20 ученици от 5 - 7 клас, с ръководител Росица Костадинова – старши учител прогимназиален етап с квалификация учител по Информационни технологии.

След приключване работата на Клубовете по интереси всички участвали ученици получиха сертификат за успешно завършено обучение.

По проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" училището получи от МОН интерактивен дисплей, който се използва за по-добрата работа на участниците в клубовете, а също така и в учебната дейност.

За учебната 2020/2021 година сформирахме два нови клуба: Клуб по интереси "В света на компютрите" за ученици от начален етап с ръководител Айшегюл Осман и Клуб по интереси "На "ти" с ИТ" за ученици от прогимназиален етап с ръководител Росица Костадинова.

Клубовете по интереси ще стартират дейността си след 01.12.2020 г.

За включване в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците подават декларация от родителя/настойника, с която се заявява желанието на ученика за участие в дейността. (Приложение № 1).

Занятията се реализират в неучебно време - извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците и по време на лятната ваканция. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на лятната ваканция е 70 часа, с продължителност на учебния час 40 минути.

След успешно приключване на заниманията по интереси за допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците попълват Анкетна карта (Приложение № 4), за да може да се оцени степента на усвоените дигитални компетентности. Всеки ръководител на клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, обобщава анкетните карти за групата и въвежда в електронната система обобщения резултат за всеки въпрос, посочен по нива в анкетната карта, за да се проследи развитието на учениците.

Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, следва да получи сертификат за преминато обучение, което ще бъде издавано от електронната система за управление на проекта, подписано от директора на училището.

 

Приложение № 1 - Декларация за информираност и съгласие - Изтегли

Приложение № 3 - АНКЕТНА КАРТА - Изтегли

Приложение № 4 - АНКЕТНА КАРТА - Изтегли