За училищетоЗа училището

 

ОУ "Хр.Смирненски" е общинско, неспециализирано, основно, средищно училище.

Основното образование в училище се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален.

През учебната 2020/2021 година в училище се обучават 459 ученици от I до VII клас, разпределени в 21 паралелки – 11 в начален етап и 10 в прогимназиален етап под ръководството на 46 учители.

Обучението се осъществява на една смяна за всички класове.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Европейско качество на образованието чрез равен достъп до образование, качествено обучение за провокиране на мисленето и самостоятелността, извеждане като приоритетна задача усъвършенстване овладяването на българския език за развитие на учениковата личност и превръщане на училището в желана територия на учениците.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО:

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището и изпълнение на дейностите от Националната програма за развитие на училищното образование.

2. Повишаване на езиковите и социални компетентности на учениците и умения за учене;

3. Квалификационно – методически форми на работа, които залагат на обмен на добри практики и практическо приложение;

4. Подготовка на педагогическите специалисти за индивидуална работа с учениците и повишаване на учебните резултати;

5. Демократизиране на отношенията в училище чрез делегиране права и персонална обвързаност на учители, ученици и родители при осъществяване на образователните промени. Подобряване на самоуправлението в ученическите колективи.

6. Привличане на родителите като партнъори в провеждането на интеграционните политики;

7. Прозрачност на управлението, предвидимост на развитието и стабилност на решенията чрез включване на обществеността в решаване задачите на училището.

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО, ПОДЧИНЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ:

 • осигуряване на равен достъп и качествено образование на учениците за достигане на европейските стандарти;
 • насърчаване и повишаване на грамотността;
 • подобряване на мотивацията за учене, участието на учениците в урочната работа и поставяне на ученика в центъра на образователните ситуации;
 • провеждане на извънкласни дейности, занимания по интереси за организиран отдих и спорт, съчетани с традициите на отделните етнически групи;
 • ефективно прилагане на ИКТ в образованието на учениците;
 • намаляване до минимум преждевременно напусналите училище ученици;
 • образователна интеграция на ученици от етнически малцинства;
 • утвърждаване на ученическото самоуправление за подобряване на реда и дисциплината в училище;
 • демократизиране взаимоотношенията учител-ученик и поставяне на ученика в центъра на учебно-възпитателна работа, осигуряваща цялостното развитие на учениковата личност;
 • разширяване и обогатяване на дейностите по гражданско, здравно и естетическо образование и възпитание на учениците;
 • обогатяване на училищния живот;
 • развитие на педагогическите кадри;
 • ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:

  А. Интерактивно и с практическа приложимост обучение по всеки учебен предмет чрез творческата дейност на учителя и поставяне на учениковата личност в центъра на образователно-възпитателния процес – създаване на портфолио на учителя и ученика;
  Б. Усъвършенстване работата по овладяване на българския книжовен език в образователно-възпитателния процес;
  В. Развиване и усъвършенстване системата за вътрешно и външно оценяване;
  Г. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие – гражданско, здравно и екологично възпитание  за предотвратяване на агресията;
  Д. Работа в мултикултурна среда и превенция на отпадащите ученици;
  Е. Оказване на обща и допълнителна подкрепа на учениците;
  Ж. Подобряване на реда и дисциплината в училище чрез делегиране на права и отговорности на учениците и участието им в ученическото самоуправление;
  З. Работа по проекти;
  И. Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти;

  ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

  1. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001"Подкрепа за успех" – 28 групи за допълнително обучение по БЕЛ и математика с включени 158 ученици;

  2. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" – 2 клуба по интереси;

  3. НП "За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст", модул "Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и класове в училище и учениците от І - ІV клас";

  4. Европейска схема "Училищен плод" и "Училищно мляко", финансирана от ДФ Земеделие с подкрепата на ЕС за учениците от начален етап;

  5. Изпълнение на проект по национална програма ПМС № 129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за 2020 г.